Reglement

18-10-2013 14:25

Reglement  Koninklijke Edele Handboog Waterschei v.z.w.

 

Artikel 01 

De aangesloten leden verbinden zich de politieke en de godsdienstige overtuiging van elkeen te eerbiedigen en de wellevendheid en de hoffelijkheid toe te passen in al hun verhoudingen.

Artikel 01 bis 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag word niet getolereerd. Het bestuur kan de nodige maatregelen nemen om het lidmaatschap te ontnemen en de toegang tot de bijbehorende terreinen te weigeren, van iemand die de integriteit van andere leden in het gedrag brengt. “onder seksueel grensoverschrijdend gedrag rekenen we elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.”

Artikel 02

Al de richtlijnen door het bestuur uitgevaardigd moeten gehandhaafd worden. In geval van betwisting zal er een algemene stemming gehouden worden. Het (aanwezige) bestuur behoudt het recht om voor of tijdens de schieting te vergaderen en indien nodig geacht wordt, het recht om een schieting vroegtijdig stop te zetten.*Als de schieting vroegtijdig wordt stopgezet: voor de 1/2 schieting geen uitbetaling, geen punten. Inleg wordt terugbetaald of voor de volgende schieting. Na 1/2 schieting wel uitbetaling van de afgeschoten vogels + punten.

Artikel 03 

Er dient orde en tucht te heersen tijdens de schietingen en oefenstanden. Luidruchtige of dronken personen zullen tijdelijk van de schietstand verwijderd worden, dit door een beslissing van het aanwezige bestuur. Zware gevallen zullen uit de maatschappij gezet worden, dit door een beslissing van het voltallige bestuur.

Artikel 04

Het lidgeld wordt steeds jaarlijks bepaald op de Algemene Vergadering van oktober en moet voor 1 december betaald worden. Verzekering is niet inbegrepen in het lidgeld

Artikel 05

Actieve leden zijn leden die regelmatig deelnemen aan de schietingen. Niet-actieve leden schieten zelden of nooit. Alle op de ledenlijst ingeschreven actieve leden zijn verplicht hun bijdrage te betalen voor de verzekering. Nieuwe leden betalen bij de eerste deelname dadelijk hun bijdrage voor de verzekering.

Artikel 06

Nieuwe leden zijn door het betalen van het lidgeld gelijk aan andere leden bij gewone schietingen, maar kunnen pas deelnemen aan buitengewone schietingen en andere activiteiten indien ze minstens 6 maanden lid zijn.

Artikel 07 

De inleg wordt bepaald op de Algemene Vergadering en dit volgens hun leeftijd, min 14jarigen en 14 tot 18 jarigen. De dag van de Algemene Vergadering in oktober (begin seizoen Liggende wip) is bepalend voor hun leeftijd

Artikel 08 

Er zijn twee verschillende standen van schieting: liggende wip in de wintermaanden en de staande wip in de zomermaanden. De begin- en einddatum worden steeds tijdig gemeld door het bestuur, dit ook voor het beginuur. De inleg voor de schieting, de waarde van een afgeschoten punt en de verdeling van de wip wordt voor ieder seizoen kenbaar gemaakt.

Artikel 09 

Laatkomers hebben geen inhaalronde. Niet tijdig aan de wip vervalt de beurt. Tijdens de schietingen op de liggende wip is er een beurtrol om de pijlen te halen. Vrijstelling door een doktersbriefje of melding voor de schieting (goedkeuring door het aanwezige bestuur)

Artikel 10 

Om deel te nemen aan speciale schietingen zijn gerechtigde leden verplicht een aantal schietingen in het lopend seizoen aanwezig te zijn geweest. Het aantal wordt door het bestuur bepaald en op de Algemene vergadering medegedeeld. Nieuwe leden zie Artikel 06. Met boerkens- en kermisschieting wordt door de aanwezige gerechtigde leden gestemd over de deelname van niet gerechtigde leden.

Artikel 11 

Teneinde ongehinderd te kunnen schieten, zal elke schutter het recht hebben om de ruimte voorbehouden voor het schieten te laten ontruimen. Wanneer de schietstand afgebakend is, moet de schutter steeds één voet volledig binnen deze ruimte houden, zoniet zal zijn schietbeurt geldig zijn maar de afgeschoten vogels zullen onmiddellijk terug op de wip geplaatst worden.

Artikel 12

Richtlijnen betreffende bogen, pijlen en hulpmiddelen: staande wip. Trekkracht van de boog max. 60 pound. Delta-V bogen en vizieren zijn verboden. Automatische lossers alleen toegelaten met medische verantwoording. Een schutter die gebruik maakt van een steunstok moet met een boog schieten met max. 20 kg (40pound) trekkracht. Vaste steunstokken zijn verboden, d.w.z. dat de stok vrij moet staan op de grond (geen pedaal bijvoorbeeld) en de boog moet los hangen aan een lus van ongeveer 10cm. lengte, zodanig dat met de hand de steunstok en de boog niet samen kunnen worden vastgehouden. De schutter die nog geen 65 jaar is en met een steunstok wil schieten moet in het bezit zijn van een doktersattest afgeleverd door een bondsarts van de K.N.B.B.W. De dokter zelf beslist indien het gaat om een bestendige of een tijdelijke noodzaak. In het laatste geval

moet het attest jaarlijks vernieuwd worden Schutters van 65 jaar en ouder zijn ontslagen van de verplichting een doktersattest voor te leggen; De hoorn (stop) van de pijl heeft een diameter van max. 28 mm en mag geen uitsteeksels hebben (trappen, nagels, vijzen), tevens mag hij niet voorzien zijn van een metalen band. De pijlen mogen in geen geval opgevuld zijn met metalen versterkingen.

Artikel 13 

Richtlijnen betreffende bogen, pijlen en hulpmiddelen: liggende wip. Trekkracht van de boog max. 60 pound. Delta-V bogen zijn verboden.Vizieren met vergrotende kijker zijn verboden. Automatische lossers zijn alleen toegestaan met een medische verantwoording.

Artikel 14 

Een stuk geschoten vogel wordt vervangen: L.W. begin nieuwe ronde, S.W. als de wip naar onder komt Bij het geheel of gedeeltelijk breken van de wip zal er nooit meer dan één hoogvogel en één kleine vogel, ofwel twee kleine vogels, toegekend worden aan de schutter die de oorzaak geweest is van de breuk. Zullen ook als geldig aanzien worden, de vogels die van hun spil vallen voor zover de pijl de wip of zelfs de pluim van een vogel geraakt heeft, en dit gedurende een tijdsverloop dat normaal een volgende beurt kan gedaan worden. Moest de vogel vallen na dit tijdsverloop of zonder dat de schutter iets geraakt heeft, dan zal de afgevallen vogel onmiddellijk teruggeplaatst worden, zo mogelijk op dezelfde spil. De vogels van het hoogspel komen niet in de latten. Bij de eventuele tweede opvulling van het hoogspel worden de niet afgeschoten hoog spel vogels als er plaats is aan de andere zijde opgezet. Opvullen laatste half uur: niet afgeschoten hoog + kleine vogels

Artikel 15 

Sponsering mag over de gehele wip voor de schieting. De sponsor bepaald in samenspraak met het bestuur waar. Tijdens de schieting: alleen als alle hoge afgeschoten zijn, en er geen meer bijgezet worden, hoge bijzetten (art 14). Als alle kleine afgeschoten zijn kan er bijgezet worden. De sponsor zet de vogels zelf op en houdt het geldbedrag bij. Laatste kwartier wordt er niets meer bijgezet. Niet aangesloten schutters (die voor de eerste maal een boog ter hand nemen) betalen geen inleg, voor de eerste schieting maar wel de uitbetaling van de eventueel geschoten vogels. Geoefende schutters betalen de prijs van 8 vogels en de uitbetaling kan max. de prijs van 8 vogels bedragen , min 18 jarigen betalen volgens de juniors..

Artikel 16 

Richtlijnen voor speciale of buitengewone schietingen: Door lottrekking wordt de volgorde bepaald. Men moet 10 min. Voor de loting aanwezig zijn. Laatkomers ( door file, …) moeten dadelijk schieten

A: Koning(in) - Prins(es) – Wisselbeker De uitredende Koning(in) heeft 2 pijlen voorop en de derde pijl de keuze, als eerste of volgens lottrekking, deze keuze moet vooraf gedaan worden. Om te mogen deelnemen aan de koningschieting moet men 60 % van de schietingen aanwezig zijn, uitgezonderd verontschuldigingen (werk, ziekte, schoolexamen). Het aantal zondagen wordt bepaald door het bestuur en bekend gemaakt op de Algemene Vergadering.

B: Boerkensschieting 3 pijlen verplicht, 5 ronden met alles één punt. lottrekking bepaald wie tegen wie. Indien er in een ploeg 3 personen zijn, voorziet de berekening hoeveel verliezers er dan zijn. De verdeling van de ploegen is altijd te bekijken.

C: Clubkampioenschap 3 pijlen verplicht, 10 ronden. Alle afgeschoten vogels tellen 4 -3 - 2 - 1. Bij gelijke stand 5 ronden en nadien afkampen.

D: Kermisbeker Door loting, even tegen oneven. Iedere groep vertrekt met een volle wip. Voor de groep telt alles 4 - 3 - 2 - 1 en individueel telt alles één punt. Bij gelijke stand afkampen pijl per pijl.

E: Wedstrijd Genker Verbond: Koning, Prins, Winnaar wisselbeker en de clubkampioen van de staande wip en van de Liggende wip mag aan deze wedstrijd deelnemen. 1ste wedstrijd is na het clubkampioenschap L.W. en de 2de wedstrijd na het clubkampioenschap S.W. Er word geschoten volgens de wedstrijd van het clubkampioenschap en het afkampen gebeurd op de staande wip. Indien men 2 of meer titels behaald heeft, kan er maar één keer deelgenomen worden aan deze wedstrijd.

F: Alle prijzen of aandenkens die niet door de club geschonken worden moeten persoonlijk afgehaald worden. Er kan geen vervanger aangeduid worden.

Bij speciale schietingen wordt er altijd op dikke blokken geschoten.

Artikel 17 

Dit reglement kan aangepast worden door het bestuur indien zij dit nodig acht. De V.Z.W. en het Bestuur zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

Laatste aanpassing 22.10.2017.